Årsmötesprotokoll 2009

KRAMFORS BÅTKLUBB                                                      

Protokoll – årsmöte

Tid                 2009-12-07

Plats               Klubbstugan i Frånö

Närvarande    22 personer deltog i mötet.

Pelle Thim, Martin Sjödin, Göran Scherman, Torsten Sahlén, Lars-Göran Velin, Nils-Olof Freed, Ulla Lindström, Hans Lindström, Torbjörn Höglund, Inga-Lill Sundell, Anders Fahlén, Olaf Mewes, Lars-Erik Frage, Lars Berglund, Anders Berglund, Bertil Tallberg, Elias Oikari, Peder Olsson, Lennart Rosenkvist, Fredrik Svanberg,  Ivar Hallin och Birgitta Hallin.                     

§ 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Pelle Thim hälsade de närvarande välkomna och    förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 VAL AV FUNKTIONÄRER VID MÖTET

Till ordförande för mötet valdes Pelle Thim och till sekreterare Ulla Lindström.

§ 3 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4 PROTOKOLLSJUSTERARE

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Inga-Lill Sundell och Lars-Erik Frage.

§ 5 ÅRSMÖTETS UTLYSNING

Alla hade fått kallelsen i god tid varför mötet förklarades stadgenligt utlyst.

§ 6 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE

Styrelsens årsberättelse lästes upp av ordföranden. Årsberättelsen för verksamhetsperioden  2008-11-01  –  2009-10-31 lades med godkännande till handlingarna.

§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisionsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET                                                                             

På förslag av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 9-19 VAL: MANDATTIDEN för ledamöter valda på ett år omfattar perioden 2009-11-01 – 2010-10-31 och för ledamöter valde på två år är mandattiden 2009-11-01 – 2011-10-31

§ 9 VAL AV ORDFÖRANDE

Till ordförande intill nästa ordinarie årsmöte omvaldes Pelle Thim.

§ 10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Till styrelseledamöter för två år valdes Torbjörn Höglund  och  omval Roger Lundh.

§ 11 VAL AV STYRELSESUPPLEANT

Till styrelsesuppleant för två år valdes Anders Fahlén.

§ 12 VAL AV REVISOR

Till revisor för två år omvaldes Inga-Lill Sundell.

§ 13 VAL TILL SEGLINGSKOMMITTÉ

Till ledamöter i seglingskommittén för två år omvaldes Torbjörn Höglund och Johan Johansson.

§ 14 UNGDOMSKOMMITTÉ

Till ledamöter i ungdomskommitté för två år valdes Johan Johansson, Roger Lundh och Göran Scherman.

§ 15 VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR FRÅNÖ

Till ledamöter i hamnkommittén för två år omvaldes Lars-Erik Frage, Kent Edlund och Torsten Sahlén.

§ 16 VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR KYRKVIKEN

Till ledamot i hamnkommittén  för två år omvaldes

Fredrik Svanberg.

§ 17 VAL AV KLUBBMÄSTARE

Till klubbmästare för ett år omvaldes Pelle Thim.

§ 18 VAL AV FESTKOMMITTÉ

Till ledamot i festkommittén för två år valdes Lena Edlund.

§ 19 VAL AV VALBEREDNING                   

Till ledamöter i valberedningen för två år omvaldes

Kristian Åsander och Torsten Sahlén. Torbjörn Höglund sammankallande.

§ 20 SJÖRÄDDNINGEN                                                                                                  

Beslöts att ge bidrag till sjöräddningen med 1.000 kronor för 2010.

§ 21 MEDLEMSAVGIFTER

Mötet biföll styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för år 2009/2010.

                      Inträdesavgift,  återbetalas  ej  1.000:-                                         

                      Medlemsavgift                           250:-                                                

                      Båtplatsavgift i Frånö              1.000:-                                              

                      Båtplatsavgift i Kyrkviken          650:-                                             

                      Uppläggningsavgift                     400:–

                      Ej deltagit i någon av ”arbetsdagar”   300:-                                     

§ 22 Inga motioner hade inkommit.

§ 23 AVSLUTNING

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Ulla Lindström

 Justeras:

Pelle Thim                  Inga-Lill Sundell             Lars-Erik Frage

Sociala medier