Årsmötesprotokoll 2010

KRAMFORS BÅTKLUBB                                                      

Protokoll – årsmöte

Tid                 2010-12-09

Plats               Klubbstugan i Frånö

Närvarande    10 personer deltog i mötet.  Pelle Thim, Göran Scherman, Torsten Sahlén, Lars-Göran Velin, Nils-Olof Freed, Torbjörn Höglund, Roger Lund, Håkan Rönnberg, Olaf Mewes  och Ulla Lindström.

§ 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Pelle Thim hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 VAL AV FUNKTIONÄRER VID MÖTET

Till ordförande för mötet valdes Pelle Thim och till sekreterare Ulla Lindström.

§ 3 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4 PROTOKOLLSJUSTERARE

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Göran Scherman och Roger Lund.

§ 5 ÅRSMÖTETS UTLYSNING

Alla hade fått kallelsen i god tid varför mötet förklarades stadgenligt utlyst.

§ 6 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE

Styrelsens årsberättelse lästes upp av ordföranden. Årsberättelsen för verksamhetsperioden  2009-11-01  –  2010-10-31 lades med godkännande till handlingarna.

§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisionsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET                                                                             

På förslag av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 9-19 VAL: MANDATTIDEN för ledamöter valda på ett år omfattar perioden 2010-11-01 – 2011-10-31 och för ledamöter valde på två år är mandattiden   2010-11-01 – 2012-10-31

§ 9 VAL AV ORDFÖRANDE

Till ordförande intill nästa ordinarie årsmöte omvaldes Pelle Thim.

§ 10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Till styrelseledamöter för två år omvaldes Torbjörn Höglund, Roger Lundh.

En styrelseledamot på ett år omvaldes Ulla Lindström.

§ 11 VAL AV STYRELSESUPPLEANT

Till styrelsesuppleant för två år omvaldes Torsten Sahlén.

§ 12 VAL AV REVISOR

Till revisor för två år omvaldes Malin Edeblom.

§ 13 VAL TILL SEGLINGSKOMMITTÉ

Till ledamöter i seglingskommittén för två år omvaldes Pelle Thim, Martin Sjödin och Jan Viklund.

§ 14 UNGDOMSKOMMITTÉ

Till ledamöter i ungdomskommitté gjordes inga nya val.

§ 15 VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR FRÅNÖ

Till ledamöter i hamnkommittén för två år omvaldes Nils Olof Freed och nyval på Håkan Rönnberg och Olof Mewes.

§ 16 VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR KYRKVIKEN

Till ledamot i hamnkommittén  för två år valdes Peder Olsson.

§ 17 VAL AV KLUBBMÄSTARE

Till klubbmästare för ett år omvaldes Pelle Thim.

§ 18 VAL AV FESTKOMMITTÉ

Till ledamot i festkommittén för två år valdes Malin Edeblom och Marie Viklund.

§ 19 VAL AV VALBEREDNING                   

Till ledamöter i valberedningen för två år omvaldes Torbjörn Höglund     sammankallande.

§ 20 SJÖRÄDDNINGEN                                                                                                 

Beslöts att ge bidrag till sjöräddningen med 1.000 kronor för 2011.

§ 21 MEDLEMSAVGIFTER

Mötet biföll styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för år 2010/2011, däremot en höjning på 100:-  av båtplatsavgift i Kyrkviken de övriga avgifterna oförändrade.

                      Inträdesavgift,  återbetalas  ej: 1.000:–

                      Medlemsavgift: 250:–   

                      Båtplatsavgift i Frånö: 1.000:–

                      Båtplatsavgift i Kyrkviken: 750:–

                      Uppläggningsavgift: 400:–

                      Ej deltagit i någon av ”arbetsdagar”: 300:-

§ 22 Inga motioner hade inkommit.

§ 23 AVSLUTNING

Ordföranden tackade för visat intresse och ett tack till Hans Lindström som avgick som hamnfogde. Önskade sedan alla God Jul och ett Gott Nytt Båt År.

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Ulla Lindström

Justeras:

Per Thim                              Roger Lundh                        Göran Scherman 

Sociala medier