Årsmötesprotokoll 2011

KRAMFORS BÅTKLUBB                                                      

Protokoll – årsmöte

Tid                2011-12-05

Plats              Klubbstugan i Frånö

Närvarande   21 personer deltog i mötet.  Pelle Thim, Ulla Lindström, Göran Scherman, Torsten Sahlén, Lars-Göran Velin, Nils-Olof Freed, Torbjörn Höglund, Roger Lund, Håkan Rönnberg, Olaf Mewes, Kristian Åsander, Martin Sjödin, Jan-Olov Melander, Bertil Westin, Johan, Johansson, Peder Olsson, Magnus Pettersson, Joakim Karlström, Anders Fahlén, Bengt Gålin och Sture Forsberg.

§ 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Pelle Thim hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 VAL AV FUNKTIONÄRER VID MÖTET

Till ordförande för mötet valdes Pelle Thim och till sekreterare Ulla Lindström.

§ 3 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4 PROTOKOLLSJUSTERARE

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Johan Johansson och Joakim Karlström.

§ 5 ÅRSMÖTETS UTLYSNING

Alla hade fått kallelsen i god tid varför mötet förklarades stadgenligt utlyst.

§ 6 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE

Styrelsens årsberättelse lästes upp av ordföranden. Årsberättelsen för verksamhetsperioden  2010-11-01  –  2011-10-31 lades med godkännande till handlingarna.

§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisionsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET                                                                          

På förslag av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 9-19 VAL: MANDATTIDEN för ledamöter valda på ett år omfattar perioden              2011-11-01 – 2012-10-31 och för ledamöter valde på två år är mandattiden                    2011-11-01 – 2013-10-31

§ 9 VAL AV ORDFÖRANDE

Till ordförande intill nästa ordinarie årsmöte omvaldes Pelle Thim.

§ 10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Till styrelseledamöter för två år omvaldes Roger Lundh och Torbjön Höglund.

En styrelseledamot Ulla Lindström kvarstår till ny finns för kassörsarbetet, arbetet med att finna ny kassör pågår under året.

§ 11 VAL AV STYRELSESUPPLEANT

Till styrelsesuppleant för två år omvaldes Anders Fahlén.

§ 12 VAL AV REVISOR

Till revisor för två år Sture Forsberg.

§ 13 VAL TILL SEGLINGSKOMMITTÉ

Till ledamöter i seglingskommittén för två år omvaldes Torbjörn Höglund och Johan Johansson.

§ 14 UNGDOMSKOMMITTÉ

Till ledamöter i ungdomskommitté för två år valdes: Roger Lund och Göran Scherman.

§ 15 VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR FRÅNÖ

Till ledamöter i hamnkommittén för två år omvaldes Lars Erik Frage, Kent Edlund och Torsten Sahlén.

§ 16 VAL TILL HAMNKOMMITTÉ FÖR KYRKVIKEN

Till ledamot i hamnkommittén  för två år omvaldes Fredrik Svanberg.

§ 17 VAL AV KLUBBMÄSTARE

Till klubbmästare för ett år omvaldes Pelle Thim.

§ 18 VAL AV FESTKOMMITTÉ

Till ledamot i festkommittén för två år omvaldes Lena Edlund.

§ 19 VAL AV VALBEREDNING               

Till ledamöter i valberedningen för två år omvaldes Torsten Sahlén och Kristian Åsander.

§ 20 SJÖRÄDDNINGEN                                                                                               

Beslöts att ge bidrag till sjöräddningen med 2.000 kronor för 2012.

§ 21 MEDLEMSAVGIFTER

Mötet biföll styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för år 2011/2012. Likaså oförändrade övriga avgifter enligt nedan.

                      Inträdesavgift,  återbetalas  ej                                              1.000:–

                      Medlemsavgift                                                                        250:–   

                      Båtplatsavgift i Frånö                                                          1.000:–

                      Båtplatsavgift i Kyrkviken                                                      750:–

                      Uppläggningsavgift                                                                400:–

                      Ej deltagit i någon av ”arbetsdagar”                                       300:-

§ 22 Inga motioner hade inkommit.

§ 23 AVSLUTNING

Ordföranden tackade visat intresse och uppskattade att så många samlats.

Önskade sedan alla God Jul och ett Gott Nytt Båt År.

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Ulla Lindström

Justeras:

Per Thim                             Johan Johansson                 Joakim Karlström

Tänk på att du kan följa med vad som planeras samt nyheter på vår hemsidan.

Sociala medier