Årsmötesprotokoll 2012

Protokoll:  Årsmöte Kramfors Båtklubb.
Måndag  10/12 – 12

Närvarande:

Anders Fahlen
Lars Göran Velin
Kent Edlund
Olaf Mewes
Hans Lindström
Ivan Nordlöf
Berthold Johansson
Nils Olof Fred
Reima Raikonen
Torsten Sahlen
Britta Åberg
Göran Freed
Göran Scherman
Ulla Lindström
Per Thim

1: Mötet öppnades

2:Till Mötets ordförande valdes Per Thim
och till sekreterare valdes Göran Scherman.

3: Förslagen dagordning godkänndes.

4: Till justerare jämte ordförande valdes Torsten Sahlen och Hans Lindström.

5: Årsmötet var stadgeenligt utlyst. I detta fall 16 dagar i förväg.

6: Årsberättelsen upplästes av ordförande.

7: Revisorernas berättelse:
Vår kassör Ulla Lindströmläste upp revisorernas berättelse.
Sammantaget:
Årets vinst  8157 kr efter att det är avsatt 25 000 kr för pågående pålning av vår kaj.
Båtklubben har god ekonomi.

8: Fråga om styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen föreslås ansvarsfrihet.

Personval  punkt 9-19.

9: Till ordförandeför ett år valdes Per Thim

10:Till tre styrelseledamöter  för två år
omvaldes Göran Scherman och Kristian Åsander
samt nyval  Lars Erik Frage.
Sittande är Ulla Lindström, Roger Lundh och Torbjörn Höglund.

11: Till styrelsesuppleant för två år omvaldes Torsten Sahlen.
Sittande är Anders Fahlen.

12: För val av revisor för två år omvaldes Malin Edeblom.
Sittande är Sture Forsberg.

13: Till seglingskommittén omvaldes samtliga tre ledamöter,
Pelle Thim, Martin Sjödin, Jan Wiklund.
Sittande är Torbjörn Höglund och Johan Johansson.

14: Till ungdomskommittén omvaldes Göran Scherman och Roger Lundh
för ytterligare ett år.

15: Till hamnkomitten i Frånö omvaldes för två år Nils Olof  Freed
Olaf Mewes och Håkan Rönnberg.
Sittande är Lars Erik Frage, Kent Edlund och Torsten Sahlen.

16: Till hamnkommittén i Kyrkviken  för två år omvaldes Peder Olsson.
Sittande är Fredrik Svanberg.

17: Till klubbmästare för ett år omval av  Per Thim.

18: Val av festkommittén för två år omvaldes Malin Edeblom
och Marie Wiklund.
Sittande är Lena Edlund

19: Till ny sammankallande i valberedningen valdes Hans Lindström.
Sittande är Torsten Sahlen och Kristian Åsander

20: Mötet beslutade att  klubben skänker 2000 kr i bidrag till Sjöräddningen.

21: Medlemsavgifter för kommande år beslutades vara oförändrade.

22: Motioner: Inga motioner har inkommit.

23: Mötet avslutat.


Vid protokollet :

Göran Scherman


Justerare :                                                                  Justerare:

Hans Lindström                                                        Torsten Sahlen

Sociala medier