Årsmötesprotokoll 2013

Protokoll: Årsmöte Kramfors Båtklubb.
Torsdag 5/12-13

Närvarande: 21 st medlemmar närvarade på mötet.

1: Mötet öppnades

2. Till ordförande för mötet valdes Per Thim
och till sekreterare Göran Scherman.

3: Förslagen dagordning godkänndes.

4: Till justerare jämte ordförande valdes Roger Lundh  och  Lars Erik Frage.

5: Mötet var stadgeenligt utlyst.

6. Styrelsens årsberättelsen upplästes av ordförande.

7. Revisorernas berättelse:
Kassör Ulla Lindström läste upp revisorernas berättelse.
Sammantaget: 
Vi har en stabil kassa på ca 160 000 kr.
Klubbens tillgångar har ökat.
Inkomsterna ser lika ut som tidigare år.
Utgifterna har ökat genom att nödvändiga inköp och investeringar
som traktor och bygge av ny kaj , nya bojar mm har gjorts.
Klubben visar ett minusresultat på ca 14000 kr, det är
dock ett budgeterat minusresultat för de investeringar som gjorts
över året.

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen föreslås ansvarsfrihet.

Personval punkt 9-19.

9Till ordförande för ett år valdes Per Thim.

10. Till tre styrelsemedlemmar för två år omvaldes Roger Lundh, Torbjörn Höglund,
 Ulla Lindström. Som ersättare för Kristian Åsander som urträtt ur klubben valdes
Anders Fahlen på ett år.
Sittande är Göran Scherman, Lars Erik Frage.

11. Till styrelsesuppleanter för två år valdes Stefan Veljesjö och Joakim Karlström.

12. För val av revisor för två år valdes Solbritt Carlsson.
Sittande är Malin Edeblom.

13.Till seglingskommittén omvaldes Torbjörn Höglund och
Johan Johansson.
Sittande sen tidigare är Per Thim ,  Martin Sjödin och Jan Wiklund.

14. Till ungdomskommittén på två år omvaldes Göran Scherman och Roger Lundh.

15. Till hamnkommittén Frånö för två år omvaldes Lars Erik Frage, Kent Edlund
och nyval på Lennart Rosenqvist.
Sittande är Håkan Rönnberg och Olaf Mewes.
Till att ersätta Nils Olof Freed valdes Göran Freed på ett år.

16. Till hamnkommittén för kyrkviken valdes Conny Olsson på två år.
Sittande är Peder Olsson.

17. Som klubbmästare så är det omval på Per Thim.

18. Val av festkommittén för två år omvaldes Lena Edlund.
Sittande är Malin Edeblom och Marie Wiklund.

19. Till val för valberedningen omvaldes Torsten Sahlen samt nyval på Håkan Rönnberg.
Sammankallande är Hans Lindström.
 
20: Mötet beslutade att klubben skänker 2000 kr i bidrag till Sjöräddningen.

21. Styrelsensförslag till medlem och andra avgifter för2013/12014:

Medlems avgift 300 kr.
För brukande av klubbens traktor vit icke sjösättningsdag kostar det 200kr
per båtupptagning alt sjösättning.

Styrelsen kommer att upprätta en skrivelse för att komma till rätta med de sk
skrotbåtar som lämnats på KBKs området.
Miljö och säkerhets aspekter kommer att åberopas samt en kostnad som ökas i stege från år till år.
Båtägaren kommer att bli debiterad en ökande avgift för uppläggning.
Kostnadsökningen beslutade att öka med 500 kr/ år i stege.

22. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner.

23. Mötet avslutat.


Vid protokollet:                                                                                    Justerare:

Göran Scherman                                                                                  Per Thim


Justerare:                                                                                                Justerare:

Roger Lundh                                                                                          Lars Erik Frage

Sociala medier