Årsmötesprotokoll 2014

Kramfors Båtklubb

Protokoll: Årsmöte
Torsdag 4/12 2014

Närvarande: 24 st medlemmar närvarade på mötet.

1: Mötet öppnades av Per Thim

2. Till ordförande för mötet valdes Per Thim
och till sekreterare Ulla Lindström.

3: Förslagen dagordning godkänndes.

4: Till justerare jämte ordförande valdes Göran Scherman och Lars Erik Frage.

5: Mötet var stadgeenligt utlyst.

6. Styrelsens årsberättelse upplästes av ordförande.

7. Revisorernas berättelse:
Kassör Ulla Lindström läste upp revisorernas berättelse.
Sammantaget: 
Vi har en stabil kassa på ca 148 000 kr.
Klubbens tillgångar har ökat.
Inkomsterna ser lika ut som tidigare år.
Utgifterna har ökat genom att nödvändiga inköp och stora investeringar
som bygge av ny kaj för tömning av båttoa och nya bojar till bryggorna.
Klubben visar ett minusresultat på ca 1400 kr.

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen föreslås ansvarsfrihet.

Personval punkt 9-19.

9Till ordförande för ett år valdes Per Thim.

10. Till tre styrelsemedlemmar för två år omvaldes Göran Scherman, Lars Erik Frage och Anders Fahlen.
Sittande är Roger Lundh, Ulla Lindström och Torbjörn Höglund.

11. Till styrelsesuppleanter för två år valdes Stefan Veljesjö. Sittande är Joakim Karlström.

 12. För val av revisor för två år valdes Malin Edeblom och Solbritt Carlsson.
Sittande är Solbritt Carlsson.

13. Till seglingskommittén omvaldes Per Thim, Martin Sjödin och Jan Wiklund.
Sittande sen tidigare är Torbjörn Höglund och Johan Johansson.

14. Till ungdomskommittén på ett år omvaldes Göran Scherman och Roger Lundh.

15. Till hamnkommittén Frånö för två år omvaldes Håkan Rönnberg, Olaf Mewes och Göran Freed.
Sittande är Lars Erik Frage, Kent Edlund och Lennart Rosenqvist.

16. Till hamnkommittén för Kyrkviken valdes Peder Olsson på två år.
Sittande är Conny Olsson.

17. Som klubbmästare så är det omval på Per Thim.

18. Val av festkommittén för två år omvaldes Malin Edeblom och Marie Wiklund.
Sittande är Lena Edlund.

19. Till val för valberedningen omvaldes Torsten Sahlen och Håkan Rönnberg samt nyval på Lars Eriksson.
Sammankallande är Torsten Sahlen.
 
20: Mötet beslutade att klubben skänker 2000 kr i bidrag till Sjöräddningen.

21. Styrelsens förslag till medlem och andra avgifter för2014/12015:

Medlems avgift 300 kr oförändrad. Bryggplats avgifter höjs med 500: – per år. Frånö till 1500: – och Kyrkviken till 1250: -. Uppläggningsplatserna höjs med 200: -, till 600: – per år.                                            Friköp från arbetsplikt höjs med 200: -, till 500: – per år.

För brukande av klubbens traktor vid icke sjösättningsdag kostar det 200kr
per båtupptagning alt sjösättning.

Styrelsen kommer att upprätta en skrivelse för att komma till rätta med de s.k.
skrotbåtar som lämnats på KBK:s område.
Miljö och säkerhets aspekter kommer att åberopas samt en kostnad som ökas i stege från år till år.
Båtägaren kommer att bli debiterad en ökande avgift för uppläggning.

Mötet beslutade om avgift förändring enligt styrelsens förslag.

22. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner.

23. Mötet avslutades med lussefika och en önskan om en skön båtsommar..Vid protokollet:                                                                                                                 Justerare:


Ulla Lindström                                                                                      Per Thim


Justerare:                                                                                                Justerare:


Göran Scherman                                                                                  Lars Erik Frage

Sociala medier