Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll: Årsmöte Kramfors Båtklubb.
Torsdag 3/12-15 kl 19.00
Plats: Klubbstugan i Frånö

Närvarande: 24 st medlemmar.


Pelle Thim
Ulla Lindström
Göran Scherman
Olaf Mewes
Stefan Välijeesiö
Håkan Rönnberg
Lars Eriksson
Joakim Björnberg
Lars Erik Frage
Lars Göran velin
Krister Hellgren
Lennart Rosenkvist
Henry Göransson
Göran Freed
Britta Åberg
Berthold Johansson
Stefan Zetterblad
Conny Olsson
Peder Olsson
Roger Lund
Jan Wiklund
Ivan Nordlöf
Torbjörn Höglund

1: Mötet Öppnades.

2: Till Mötets ordförande valdes Pelle Thim och
till sekreterare valdes Göran Scherman

3: Förslagen dagordning godkänndes.

4: Till justerare jämte ordförande valdes Torbjörn Höglund och Lars Eriksson.

5: Mötet var stadgeenligt utlyst.

6: Årsberättelsen upplästes av ordförande.

7: Revisorernas berättelse.
Vår Kassör läste upp revisorernas berättelse.

8: Fråga om styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen föreslås ansvarsfrihet.

9: Till Ordförande för ett år valdes Per Thim.

10: Till Styrelseledamöter valdes Stefan Välijeesiö för ett år
och omval  för två år Roger Lundh, Torbjörn Höglund och Ulla Lindström.
Sittande är Göran Scherman och Lars Erik Frage.

11: Till styrelsesuppleant för två år omval på Joakim Karlström
och för ett år nyval av Håkan Rönnberg.

12: Som revisor är Malin Edeblom sittande .
Mötet överlämnade till styrelsen att finna en ersättare för Solbritt Karlsson
som är i tur att avgå.

13: Till seglingskommittén omvaldes för två år Torbjörn Höglund och Johan Johansson.
Sittande är Per Thim, Martin Sjödin och Jan Wiklund.

14: Till l ungdomskommittén för ett år omvaldes Göran Scherman och Roger Lund.

15: Till Hamnkommittén i Frånö för två år omvaldes Lars Erik Frage, Kent Edlund och
 Lennart Rosenkvist.
Sittande är Göran Freed, Olaf Mewes och Håkan Rönnberg.

16: Till hamnkommittén i Kyrkviken för två år omvaldes Conny Olsson.
Sittande är Peder Olsson.

17: Till Klubbmästare för ett år omvaldes Per Thim.

18: Till festkommittén för två år omvaldes Lena Edlund
Sittande är Malin Edeblom och Marie Wiklund.

19: Till valberedning för två år omvaldes Håkan Rönnberg
och ny val på Stefan Välijeesiö.
Sittande och sammankallande är Lars Eriksson.

20: Mötet beslutade att klubben skänker 2000 kr i bidrag till Sjöräddningen.

21: Medlemsavgifter för kommande år beslutades att vara oförändrade.

22: Inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.

23: Mötet avslutades.

Vid protokollet:                                                    Justerare:


Göran Scherman                                                  Per Thim


Justerare:                                                               Justerare:


Torbjörn Höglund                                                 Lars Eriksson

Sociala medier