Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll: Årsmöte Kramfors Båtklubb.
Torsdag 2016-12-08  kl 19.00
Plats: Klubbstugan i Frånö

Närvarande: 24 st medlemmar.
Pelle Thim                                                                                                                    
Ulla Lindström                                                                                                                                                   
Lennart Rosenkvist                                                                                                                                          
Göran Freed                                                          
Jonny  Nording
Olaf Mewes                                                           
Bengt Gåhlin   
Stefan Väljesjö                                                     
Magnus Asplund                                                                                        
Berthold Johansson                                            
Jan Carlsson    
Lars Eriksson                                                         
Conny Olsson
Nina Orefjärd                                                       
Jennny Lundmark                     
Lars Erik Frage                                                      
Hans Lindström
Lars Göran Velin                                                  
Peter Velin      
Camilla Hellgren                                                   
Torsten Sahlén                                                     
Torbjörn Höglund                                                
Kurt o. Berit Werner                                                          
Göran Arnoldsson

1: Mötet Öppnades.

2: Till Mötets ordförande valdes Pelle Thim och
till sekreterare valdes Ulla Lindström.                                                                                      

3: Förslagen dagordning godkändes.

4: Till justerare jämte ordförande valdes Kurt Werner och Hans Lindström.

5: Mötet var stadgeenligt utlyst.

6: Årsberättelsen upplästes av ordförande.

7: Revisorernas berättelse.
Vår Kassör läste upp revisorernas berättelse.

8: Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året :  Styrelsen föreslås ansvarsfrihet.

9: Till Ordförande för ett år valdes Per Thim.

10: Till Styrelseledamöter valdes Stefan Väljesjö för ett år
och för två år valdes Göran Scherman, Lars Erik Frage och Jenny Lundmark.                                      
Jenny Lundmark valdes som sekreterare.
Sittande är Roger Lundh och Ulla Lindström.

11: Till styrelsesuppleant för ett år valdes Joakim Karlström
och Camilla Hellgren.

12: Till revisor valdes Malin Edeblom för två år och Karl Brundin valdes på ett år.

13: Till seglingskommittén valdes för två år Per Thim, Martin Sjödin, Jan Viklund och                      
Krister Hellgren valdes för ett år.                    
Sittande är Johan Johansson.

14: Till l ungdomskommittén för ett år omvaldes Göran Scherman och Roger Lund.

15: Till Hamnkommittén i Frånö för två år omvaldes Göran Freed, Olaf Mewes och Håkan Rönnberg.    
Sittande är Lars Erik Frage, Kent Edlund och Lennart Rosenkvist.
                                                                   .
16: Till hamnkommittén i Kyrkviken för två år omvaldes Peder Olsson.
Sittande är Conny Olsson.

17: Till Klubbmästare för ett år omvaldes Per Thim.

18: Till festkommittén för två år omvaldes Malin Edeblom och Marie Wiklund.
Sittande är Lena Edlund.

19: Till valberedning för två år valdes Krister Hellgren.
Sittande Håkan Rönnberg och Stefan Väljesjö, sammankallande är Stefan.                                                  .                                                                 
20: Mötet beslutade att klubben skänker 2000 kr i bidrag till Sjöräddningen.

21: Medlemsavgifter för kommande år beslutades att vara oförändrade.

22: Två inkomna motioner.

Nr 1: Curt Werner har för avsikt att hålla kurser i nya seglingsregler under våren, förfrågan om deltagande kommer att skickas ut.
                                                                                                                    
Nr 2: Curt tänker bygga en programmerbar och portabel startanordning. Mötet beslutade att styrelsen tar upp det på nästa styrelsemöte. 

23: Mötet avslutades med prisutdelning för KM 2016. 10 deltagare 1:a  Per Thim,                                
2:a Johan Johansson och 3:a Martin Sjödin sedan blev det kaffe och lussekatt.

Vid protokollet:                                                    Justerare:

Ulla Lindström                                                     Per Thim

Justerare:                                                              Justerare:

Kurt Werner                                                          Hans Lindström

Sociala medier