Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll: Årsmöte Kramfors Båtklubb torsdag 2017-12-07 kl 19.00
Plats: Klubbstugan i Frånö
Närvarande: 28 st medlemmar

1. Pelle Thim
2. Ulla Lindström
3. Conny Olsson
4. Berra Viklund
5. Martin Sjödin
6. Olaf Mewes
7. Tommy Elfvén
8. Oddvar Lampe
9. Kurt Werner
10.Berit Werner
11.Peder Olsson
12.Kjell Vikman
13.Mikko Oikari
14.Lasse Frage
15.Lars Göran Velin
16.Torbjörn Höglund
17.Lennart Rosenkvist
18. Esref Haskovic
19.Joakim Björnberg
20.Stefan Väljesiiö
21.Göran Scherman
22.Hans Lindström
23.Kenneth Axelsson
24.Roger Axelsson
25.Göran Freed
26.Håkan Rönnberg
27.Stefan Zetterblad
28.Jenny Lundmark

1: Pelle Thim förklarar mötet öppnat

2: Till Mötets ordförande valdes Pelle Thim och till sekreterare valdes Jenny Lundmark

3: Dagordningen godkändes.

4: Till justerare jämte ordförande valdes Martin Sjödin och Lars Erik Frage

5: Mötet var utlyst enligt stadgarna

6: Styrelsens årsberättelsen upplästes av ordförande och godändes av mötet. Vår kassör gick igenom den
ekonomiska berättelsen.

7: Revisorernas berättelse godkändes. Vår Kassör läste upp revisorernas berättelse.

8: Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året: Styrelsen föreslås ansvarsfrihet.

9: Till ordförande för ett år valdes Per Thim.

10: Till styrelseledamöter 3 st för två år valdes:
Roger Lund
Joakim Karlström
Ulla Lindström
Sittande: Lars Erik Frage
Sittande: Göran Scherman
Sittande: Jenny Lundmark

11: Till styrelselesuppleanter 2 st för ett år valdes:
Camilla Hellgren och Mikko Oikari

12: Till revisor för två år valdes:
Karl Brundin Sittande: Malin Edeblom

13: Till seglingskommittén för två år valdes:
Johan Johansson
Joakim Björnberg
Sittande: Martin Sjödin
Sittande: Jan Viklund
Sittande: Per Thim
14: Till ungdomskommittén för ett år valdes:
Krister Hellgren Sittande: Göran Scherman
Sittande: Roger Lund

15: Till Hamnkommittén i Frånö för två år valdes
Roger Axelsson
Kent Edlund
Odvar Lampe
Sittande: Göran Freed
Sittande: Olaf Mewes
Sittande: Håkan Rönnberg
.
16: Till hamnkommittén i Kyrkviken för två år valdes:
Conny Olsson Sittande: Peder Olsson

17: Till Klubbmästare för ett år valdes:
Per Thim

18: Till festkommittén för två år valdes:
Lena Edlund Sittande: Malin Edeblom
Sittande: Marie Viklund

19: Till valberedning för två år valdes:
Håkan Rönnberg
Joakim Björnberg (sammankallande)
Sittande: Krister Hellgren

20: Mötet beslutade att klubben skänker 2000 kr i bidrag till Sjöräddningen.

21: Medlemsavgifter för kommande år beslutades att vara oförändrade.

22: Fem inkomna motioner.

Nr 1: Utökning av arrenderad mark av Kramfors kommun.
Årsmötet beslutade att styrelsen tar kontakt med kommunen gällande frågan.

Nr 2: Elförbrukning och ordning i Frånö båthamn:
Årsmötet beslutade att informera medlemmarna via utskick, hemsida och Facebook.

Nr 3: Att minska uppvärmningskostnaden för klubbstugan:
Styrelsen får i uppgift att ta in offerter för installering av luftvärmepump. Därefter tas beslut kring en eventuell
investering.

Nr 4: Husvagnsställplatser och näringsverksamhet i småbåtshamn i Frånö:
Årsmötet beslutade, blir det större belastning så ser vi då över. våra resurer för ev. ny service.

Nr 5: Avskaffa Kyrkviken:
Årsmötet beslutade enhälligt NEJ i frågan.

23: Mötet avslutades. Därefter blev det kaffe och lussekatt.
Vid protokollet: Justerare:
Jenny Lundmark Per Thim
Justerare: Justerare:
Martin Sjödin Lars Erik Frage

Sociala medier