Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll ÅRSMÖTE 2018 2018-12-05
Deltagare: 25 st medlemmar deltog i årsmötet.

1. Mötets öppnande.
Pelle förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande. för mötet.
Pelle valdes till mötesordförande.

3. Val av sekr. för mötet.
Camilla Hellgren valdes till mötessekreterare.

4. Val av två justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Till justerare valdes:
Lars-Göran Velin.
Tomas Gustafsson.

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
Utlysandet godkändes.

6. Styrelsens årsberättelse.
Pelle läser upp styrelsens årsberättelse.
Styrelsens årsberättelse godkändes.

7. Revisorernas årsberättelse.
Ulla redovisade ekonomi för 2018.
Redovisning av ekonomin godkändes.
Ulla redovisade även revisorernas årsberättelse.
Revisorernas berättelse godkändes.

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
Styrelsens ansvarsfrihet godkänd.

9. Val av ordförande för ett år.
Per Thim valdes till ordförande för 2019.

10. Val av tre styrelseledamöter för två år.
Följande valdes till styrelseledamöter för två år:
Göran Scherman.
Lars Frage.
Camilla Hellgren.

11. Val av två styrelsesuppleanter för ett år.
Följande valdes till styrelsesuppleanter för ett år:
Mikael Oikari.
Jan Viklund.

12. Val av en revisor för två år.
Följande valdes till revisor för två år:
Malin Edeblom.

13. Val till seglingskommitté. Tre ledamöter för två år.
Följande valdes till seglingskommittén för två år:
Martin Sjödin.
Jan Viklund
Per Thim.

14. Val till ungdomskommitté. Fyra ledamöter för ett år.
Följande valdes till ungdomskommittén för ett år:
Roger Lund.
Göran Scherman.
Jenny Lundmark.
Krister Hellgren.

15. Val av hamnkommitté Frånö. Tre ledamöter för två år.
Följande valdes till Frånös hamnkommitté för två år:
Olaw Medwes.
Håkan Rönnberg.
Göran Freed.

16. Val av hamnkommitté Kyrkviken. En ledamot för två år.
Följande valdes till Kyrkvikens hamnkommitté för två år:
Peder Olsson.

17. Val till festkommitté. Två ledamöter för två år och en ledamot på ett år.
Tidigare titeln ”Klubbmästare” ingår i festkommittén.
Följande valdes till festkommitté:
Lars Eriksson – ett år.
Malin Edeblom – två år.
Marie Viklund – två år.

18. Val till valberedning. En ledamot för två år.

Följande valdes till valberedningen för två år:
Krister Hellgren.

19. Bidrag till sjöräddningen.
Beslut tog på mötet, att skänka 2000 kr till sjöräddningen i Härnösand.

20. Styrelsens förslag till medlems- och andra avgifter för 2018/2019.
Lika avgifter som 2018, beslutades för 2018/2019.
Skrotbåtsavgiften diskuterades, men lämnas lika 2018.

21. Inkomna motioner.
Inga motioner intagna.

22. Avslutning.
Mötesordförande tackar för visat intresse.
Mötet avslutades.
Ordförande:
_____________________________
Per Thim
Justerare:
______________________________
Tomas Gustafsson
Justerare:
______________________________
Lars-Göran Velin

Sociala medier