Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll: Årsmöte Kramfors Båtklubb
 Onsdag 4/12-19 KL 19:00.

Plats: Klubbstugan Frånö.
25  st medlemmar närvarande

1. Mötet öppnades.

2. Till mötets ordförande valdes Pelle Thim och till
sekreterare valdes Göran Scherman.

3. Dagordningen godkänndes.

4. Till Justerare för dagens mötejämte ordförande valdes Lasse Eriksson och Mikko Oikari.

5. Mötet var stadgeenligt utlyst.

6. Årsberättelsen upplästes av ordförande.

7. Revisorernas berättelse.
Vår kassör läste upp revisorernas berättelse.

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen föreslås ansvarsfrihet.

9. Till ordförande för ett år valdes Per Thim

10. Till val av tre styrelseledamöter för två år omvaldes Ulla Lindström (kassör),
Roger Lundh och Joakim Karlström.
Sittande är Göran Scherman, Lars Erik Frage, Camilla Hellgren (sekreterare).

11. Till val av styrelse suppleanter för ett år omvaldes Mikko Oikari och Jan Viklund.

12. Till revisor för två år omvaldes Karl Brundin.
Sittande är Malin Edeblom

13. Till seglingskommittén för två år omvaldes Joakim Björnberg och nyval av Mikko Oikari.
Sittande är Per Thim, Martin Sjödin, Jan Viklund.

14. Till ungdomskommittén omvaldes för ett år Roger Lund, Göran Scherman, Krister Hellgren och
Jenny Lundmark.

15. Till val av ledamöter till hamnkommittén gällande både Frånö och Kyrkviken blev det omval på Oddvar Lampe och Conny Olsson
 samt nyval på Göran Arnoldsson.
Omval även på Conny Olsson.
Sittande är Peder Olsson, Olof Mewes, Håkan Rönnberg och Göran Freed.

16. (Anmärkning): Peder Olsson är sittande sen tidigare i hamnkommittén Kyrkviken.
Båda kommittéerna slås ihop enl. årsmötets önskan.

17. Val av klubbmästare och till festkomitten för två år omvaldes Lars Eriksson som klubbmästare.
Omval även på Lena Edlund och nyval på Anna Byström.
Sittande är Malin Edeblom och Marie Viklund.

18. Val till valberedningen för två år omvaldes Håkan Rönnberg och som sammankallande
Joakim Björnberg.
Nyval på Lars Eriksson.
Sittande är Krister Hellgren.

19. Bidrag till sjöräddningen beslutades att vi ger 2000 kr samt 500 kr som klubben har fått in i pant av burkar. Tot. då 2500 kr till sjöräddningen.

20. Styrelsens förslag till medlems och andra avgifter 2019/2020.
avgifter enl. nedan godkändes av årsmötet.
Medlemsavgifter oförändrade 300 kr.
Arbetspliktavgift oförändrad 500 kr.
Båtplatsavgift i Frånö 2000 kr.
Båtplatsavgift i Kyrkviken 1500 kr.
Uppläggningsavgift 1100 kr.
Plats för vattenskoter 1250 kr.
Gästhamns och ställplats kostar 200kr/ dygn inkl el.
Mastkran/sjösättningsramp kostar 60 kr/gång för icke medlem

21. Inkomna Motioner (se bifogat).
Tre motioner har inkommit.
Motion nr 1 godkänndes delvis.
Hamnkommitteen upprätta skiss på uppställda båtar samt att nya båtar uppmanas att ordna vagn  
p g a platsbrist om de skall stå på hamnplan.

Motion nr 2 och 3 avslås tills vidare.

22. Mötet avslutades.

Sekreterare:                                                                                     Ordförande:

Göran Scherman                                                                             Per Thim


Justerare:                                                                                           Justerare:

Mikko Oikari                                                                                      Lars Eriksson

Sociala medier