Årsmötesprotokoll 2020

Protokoll Årsmöte Kramfors Båtklubb lördag 30/1-21 kl 13.00.

Plats: Båthamnen Frånö utomhus. Närvarande 24 personer

1. Mötet öppnades av Per Thim.

2. Till ordförande valdes Per Thim och till sekreterare Göran Scherman.

3. Dagordningen godkänndes.

4. Till Justerare att justera dagens protokoll valdes Mikko Oikari och Lars Eriksson.

5. Mötet var stadgeenligt utlyst.

6. Styrelsens berättelse lästes och godkänndes.

7. Revisorernas berättelse godkändes.

8. Styrelsen ges ansvarsfrihetför det gångna året.

9. Till ordförande för ett år valdes Per Thim.

10. Till val av tre styrelseledamöter för två år valdes: Göran Scherman, Torbjörn Höglund och Ulrike Schwinn. Sittande är Ulla Lindström – kassör, Roger Lund och Joakim Karlström.

11. Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Britta Åberg och Lasse Eriksson.

12. Till val av revisor för ett år valdes Malin Edeblom. Sittande är Karl Brundin.

13. Till valberedningen för två år valdes Jan Wiklund. Sittande är Joakim Björnberg- sammankallande, och Håkan Rönnberg.

14. Val till de olika kommittéerna väljs av styrelsen vilket är nytt för i år.

15. Vi beslutade att skänka 2000 kr i bidrag till Sjöräddningen.

16. Styrelsen förslag till avgifter är oförändradfe inför kommande år.

17. Inga inkomna motioner.

18 Mötet avslutades med korvgrillning och fika.

Sekreterare och mötets ordförande
Göran Scherman och Per Thim
Justerare
Mikko Oikari och Lars Eriksson

Sociala medier