Årsmötesprotokoll 2021

Protokoll Årsmöte Kramfors Båtklubb lördag 4/12 2021 kl. 14.00

Plats: Klubbstugan

Närvarande: 35 personer

 1. Mötet öppnades av Per Thim.
  Till ordförande valdes Britta Åberg och till sekreterare Malin Edeblom.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Till justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Göran Fürstenberg och Peder Olsson. På grund av sjukdom ersattes Göran Fürstenberg av
  Lars-Åke Olsson.
 4. Mötet var stadgeenligt utlyst.
 5. Styrelsens berättelse lästes och godkändes.
 6. Revisorernas berättelse godkändes.

Mötet gav den nya styrelsen i uppdrag att ta fram verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår enligt föreningens stadgar.

 1. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året.

Mötet beslutade att endast tillåta röster av personer som närvarar vid dagens möte, ej röstning med ombud. Samt att en medlemsavgift=en röst. Mötet gav den nya styrelsen i uppdrag att utse en grupp som går igenom föreningens stadgar för röstning mm.

 1. Till ordförande för ett år valdes Jan-Olov Melander.
 2. Till val av tre styrelseledamöter för två år valdes Ulla Lindström, Roger Allstedt Karlsson och Britta Åberg.
 3. Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Peder Olsson och Göran Arnoldsson.
 4. Till revisor för två år valdes Karl Brundin och till revisor för ett år valdes Malin Edeblom.

Mötet gav den nya styrelsen i uppdrag att se över stadgarna gällande om revisorssuppleant

Mötet beslutade att ska väljas på årsmötet. Årsmötet väljer ledamöter till kommittéerna.

 1. Till ledamöter i seglingskommittén för två år valdes Per Thim, Jens Söderberg, Jocke Björnberg och Håkan Rönnberg.
 2. Till ledamöter i ungdomskommittén för ett år valdes Roger Lundh, Roger Allstedt Karlsson, Göran Scherman och Jenny Lundmark.
 3. Till ledamöter i hamnkommittén för två år valdes Oddvar Lampe, Göran Arnoldsson,
  Conny Olsson och Jens Viklund.
 4. Till ledamöter i festkommittén för två år valdes Torbjörn Höglund och Ulrike Schwinn.
 5. Till ledamöter i valberedningen valdes Hans Lindström, Jocke Björnberg och Oddvar Lampe.

Mötet beslutade att valberedningen i år består av 4 ledamöter.

 1. Mötet beslutade att skänka 2000 kr i bidrag till sjöräddningen.
 2. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag till medlems- och andra avgifter för 2021/2022 skall vara oförändrade.
 3. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
 4. Mötet avslutades med avtackning av Pelle för lång och trogen tjänst som ordförande i totalt 31 år samt utdelning av priser för Klubbmästerskapet.

Sekreterare                                                                         Mötets ordförande

Malin Edeblom                                                                  Britta Åberg

Justerare                                                                             Justerare

Peder Olsson                                                                      Lars-Åke Olsson

Sociala medier