Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll Kramfors Båtklubb 22-11-12 kl.14.00

Plats: Klubbstugan Frånö.

1. Mötet öppnades av Jan Olov Mellander.

2.Röstlängd fastställdes.
15 personer närvarande varav 13 st är röstberättigade.

3. Dagordningen godkändes.

4. Mötet utlystes i god tid.

5. Till ordförande för mötet valdes Jan Olov Mellander.

6. Till Sekreterare för mötet Göran Scherman.

7. Till Justeringspersoner för mötet valdes Malin Edeblom och Peder Olsson.

8. Styrelsens förslag ang ändringar och justeringar av klubbens stadgar upplästes.

Årsmötet godkände/beslutade ändringarna och justeringarna av stadgarna enligt styrelsens förslag.

9. Inga motioner har inkommit.

10. Årets verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse lästes upp.

11.Revisorernas berättelse lästes upp.
Klubben visar ett minusresultat om ca 19 000 kr.
Ekonomin dock stabil.

12 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

13. Lagd verksamhetsplan för kommande år fastställdes.

14. Årsmötet fastställde styrelsens förslag om avgifter för kommande år.
Höjning/justering av avgifter enl nedan:
Medlemsavgift: 350 kr.
Båtplatsavgift: 2600 kr.
Vinteruppläggning (om båtägare bara har vinteruppläggning) 1700 kr.
Arbetsdagar 500 kr/ st.
1 st på våren och 1 st på hösten.
(Enl ök med hamnfogde kan arbetsdag bestämmas individuellt från fall till fall och tid).

15 Ordförande:
Till ordförande för ett år valdes Jan Olov Mellander.

16 Val av tre styrelseledamöter för två år:
Göran Scherman.
Ulrike Schwinn.
Peder Olsson.

17 Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år:
Jan Wiklund.
Göran Arnoldsson.

18 Val av revisor för en tid om två år:
Malin Edeblom.

19 Val av revisorssuppleant för ett år:
Per Thim.

20 Val av tre personer i valberedningen för en tid av två år var och en är sammankallande:
Hans Lindström  är sammankallande
Leif Edström.

21 Val av tre personer i hamn kommittén och  en hamnfogde för en tid av två år:
Hamnfogde: Olaf Mewes: Sammankallande.
Peter Velin.
( 2 st vakanta platser).

22 Val av tre personer i seglings kommittén  för en tid av två år var av en sammankallande:
(Pelle Thim sammankallande och  sittande sen tidigare)
Jan Viklund.
Roger Allstedt.
Göran Arnoldsson.

23 Festkommittén för året:
Klubbmästare: Ulrike Schwinn.
Nyval av Malin Edeblom och Marie Viklund.
( 1 st vakant plats).

24 Ungdomskommittén för året:
Sammankallande: Jan Olov Melander.
Roger Allstedt Karlsson.
(2  st vakanta platser).

25 Årsmötet beslutade att skänka 2000 kr till sjöräddningen

26 Mötet avslutat.


Sekreterare:                                                                                Ordförande:
Göran Scherman                                                                       Jan Olov Mellander


Justerare:                                                                                     Justerare:
Malin Edeblom                                                                           Peder Olsson

Sociala medier