Ordningsföreskrifter

Föreskrifter för Kramfors Båtklubbs småbåtshamnar i Frånö och Kyrkviken

Båtägare som ej är medlem i Kramfors Båtklubb (KBK)  äger ej rätt att teckna avtal om bryggplats eller uppläggningsplats i Frånö eller Kyrkviken.

Det är ej tillåtet -utan KBK:s medgivande -att  överlåta, utlåna eller uthyra båt- eller uppläggningsplats.

Båt, inom anläggningen, skall vara försäkrad för ansvar mot tredje man. Båtplatsavtal kan inte tecknas för ej ansvarsförsäkrad båt.  Ej försäkrad båt kan avvisas från anläggningen.  Båtägaren är skyldig att vid anfordran uppvisa för båten gällande försäkringsbevis.

Avgifter för brygg- och uppläggningsplats bestäms årligen av årsmötet.  Avgiften betalas i förskott. 

Har avgiften ej inkommit inom föreskriven tid,  kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan.

Båt som förtöjs i hamnen skall ha förtöjningslinor som motsvarar gängse krav.  Båt som förtöjs vid

Y-bommar skall dessutom vara försedda med, av klubben godkända ryckdämpare (gummifjädrar) i alla fyra förtöjningslinorna. Detta är för att mildra påfrestningarna på bommarnas infästningar i brygga.

Nya båthus får efter samråd med KBK uppföras i enlighet med gällande byggnadsplan för området.

Båthus, båtvagnar och vaggor skall vara tydligt märkta med ägarens namn och telefonnummer.

Båthus inom anläggningen skall i huvudsak användas för båtar.

Båthusägaren får hyr ut uppställningsplats i båthuset om hyresgäst är medlem och har tecknat avtal med Kramfors båtklubb. Båthusägare -utan egen båt- skall teckna avtal och betalar för en uppläggningsplats. 

Jag som är båthusägare har tagit del av och accepterar nyttjanderättsavtal 1999-06-15 mellan Kramfors kommun och Kramfors båtklubb.  Innan överlåtelse av båthus skall båthusägaren få Kramfors båtklubbs skriftliga godkännande.

Båtägare som har bryggplats eller uppläggningsplats skall delta i de arbetsdagar som styrelsen kallar till. 

Om man uteblir under året faktureras belopp som bestäms årligen av årsmötet.

Båtvagnar, vaggor och material som skall sommarförvaras inom anläggningen skall uppställas på anvisad plats.

Vid användande av el utöver kortvarig laddning av t.ex  batteri och handmaskiner  skall förbrukningen mätas och betalas.  Överenskommelse träffas med hamnfogde. 

För din egen säkerhet använd jordfelsbrytare när Du ansluter din utrustning till eluttag inom anläggningen.

Vid hyra av klubblokal skall hyresgästen diska samt städa lokalen.

Miljöfarligt avfall får ej lämnas inom anläggningen.

När Du använder klubbens material, gör det med samma omtanke som om det vore Ditt eget. Återställ alltid det Du använt där det skall vara.

Om Du låst upp någonstans, se till att det blir låst igen. Om Du inte låser se då till att den som tar över efter Dig bekräftar att han tar över ansvaret.

Om Du ändrar din adress-, e-postadress eller telefonnummer skall det omedelbart anmälas till klubben.

Sociala medier