Stadgar

Stadgar för Kramfors Båtklubb

Klubben bildades den  14 juli 1948 och har sin hemort/verksamhetsområde i  Kramfors.

(Stadgarna är avskrivna 1981-02-03 av Carl Viktor Ringblom.)

§ 1 Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Kommentar:  Att klubben är en allmännyttig ideell förening skall framgåÄndamålet skall också framgå

§ 2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.

Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

Kommentar:  Klubben skall vara generellt öppen för envar, såvida inte klubbens syfte eller särskilda skäl hindrar detta. Information om att ny medlem antagits bör delges övriga medlemmar på lämpligt sätt.

2.2 Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:

  1. enskilda vuxna medlemmar
  2. enskilda ungdomsmedlemmar
  3. familjer
  4. hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Kommentar:  Familjemedlemskap innebär att hela familjen har samma bostadsadress samt att medlemmarna i familjen är registrerade i klubben.

Ungdomsmedlemmar definieras enligt SBU:s regler.

Klubbar är suveräna i sitt val av medlemskategori.

Formen för beslutsförfarande när det gäller hedersmedlem kan variera.

2.3 Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning.  Se vidare § 12.

Kommentar:  Rättigheten till hamn eller uppläggningsplats beror bland annat på om båten passar klubbens anordningar.

2.4 Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

2.6 Uteslutning

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem

•  motverkar klubbens syften

•  skadar klubbens intressen

•  inte fullgör de skyldigheter som är stadgade

•  eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom                                   klubben att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

§ 3 Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1/11 —31/10.

§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

Kommentar:  Klubbar är suveräna att välja de avgifter som fordras för att verksamheten skall fungera.     När det gäller klubbens avgifter till förbund och SBU har SBU fr.o.m. 2001 infört familjemedlemskap, som debiteringsunderlag vid inrapportering. Därvid skall antalet vuxna och barn i familjen redovisas så att omfattningen av totala antalet båtlivsutövare skall bli riktigt.

§ 6 Betalning

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.

Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

Kommentar:  Utebliven betalning kan innebära att medlem anses ha utträtt ur klubben.

§ 7 Föreningsmöten

7.1 Antal möten

Förutom årsmöte skall 2 ordinarie föreningsmöten hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst

14 dagar före mötet. Kallelsen sker dels på klubbens anslagstavla dels på hemsidan,  för den som inte anmält e-postadress skickas kallelse per post.

Kommentar:  Kallelse bör ske minst 14 dagar före mötet.

7.3 Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast  3 veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

Kommentar:  Tre veckor kan kanske vara en lämplig tid. Om klubben vill kunna behandla en motion inom styrelsen och därefter kunna delge medlemmarna styrelsens uppfattning innan årsmötet är dock tre veckor för kort tid.

7.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av  december månad.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

•  Fastställande av röstlängd för mötet

•  Fråga om mötet är behörigen utlyst

•  Fastställande av dagordning

•  Val av ordförande och sekreterare för mötet

•  Val av protokolljusterare och rösträknare

•  Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

•  Revisorernas berättelse

•  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

•  Propositioner och motioner

•  Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

•  Val av styrelse

•  Val av två revisorer

•  Val av valberedning

•  Övriga val

7.5 Övriga ordinarie föreningsmöten

Övriga ordinarie föreningsmöten bör hållas i samband med sjösättning, torrläggning.

7.6 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst  25 av klubbens medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.7 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem, som fyllt  16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

Kommentar:  Ålder på rösträttsberättigade beslutas av varje klubb men 16 år kan kanske vara lämpligt, då detta är lägsta myndighetsålder. Klubbar som inför familjemedlemskap bör ta ställning till hur många röster detta berättigar till. Endast en röst per medlem och båt.

§ 8 Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och 4 övriga  ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande väljs för ett år och 3 ledamöter väljs jämna år och 3 ledamöter udda år.

8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

•  Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.

•  Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.

•  Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.

•  Representera klubben.

•  Förvalta klubbens egendom och medel.

•  Besluta om firmatecknare.

•  Besluta om antagning av ny medlem.

•  På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

Kommentar:  Exempel på fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen:

Ordförande skall opartiskt leda förhandlingarna vid såväl styrelsens som klubbens möten, justera protokoll, tillse att alla beslut verkställs och att stadgarna efterlevs samt vid behov representera klubben. Det är lämpligt att suppleanter kallas till styrelsemöten.

Sekreteraren skall ombesörja klubbens korrespondens, utfärda kallelse till möten och vid dessa och styrelsens möten föra noggranna protokoll samt att underteckna löpande ärenden.

Kassören skall föra fullständig matrikel över medlemmarna, uppbära alla avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa samt däröver föra noggranna räkenskaper och i av klubben beslutad bankinrättning, insätta de medel som ej behövs för löpande utgifter. Varje kvartal skall klubbens ekonomiska ställning rapporteras till styrelsen samt meddelande om medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till klubben.

Hamnfogde skall leda arbetet för hamnkommittén vid klubbens hamn, fördela hamnplatser, föredra ärenden som berör klubbens hamn vid styrelsens och klubbens möten. Hamnförman skall tillse att utfärdade ordningsregler för hamn efterföljs.

Kommittéverksamhet

Styrelsen kan vid behov inrätta kommittéer för olika verksamheter.

Firmateckning

Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening. Klubbens bank- och postgirokonto tecknas av kassören ensam upp till 10.000 kronor. Vid belopp därutöver sker teckning förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.

§ 9 Revisorer

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

Kommentar:  Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

§ 10 Valberedning

Valberedningen bestående av  3 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och väljs på två år.

Valberedningens uppgift är att:

•  Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.

•  Motta nomineringar från klubbens medlemmar.

•  Själva aktivt söka lämpliga kandidater.

•  Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Kommentar:     Valberedningen skall

•   Vid inledningen av sitt arbete, någon månad innan förslaget skall vara klart inhämta styrelsens synpunkter.

•   I god tid före utsändande av kallelse till årsmöte lämna förslag till styrelsen för utskick tillsammans med kallelsen.

§ 11 Förtjänsttecken och emblem

För förtjänsttecken och emblem gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

Kommentar:  Klubbens förtjänstmärkkan efter styrelsens beslut tilldelas medlem som under minst 5 år aktivt deltagit i styrelsearbete eller på annat sätt gagnat klubben. Förtjänstmärke utdelas vid årsmöte eller annan lämplig sammankomst. Klubbens standert skall om möjligt föras på medlems båt. 

§ 12 Hamn och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.

Kommentar:  Hamn och uppläggningsområde är avsedda till sommar respektive vinterplats för klubb- medlemmarnas båtar. Rätt till hamn- och eller uppläggningsplats vid båtbyte begränsas av tillgängliga anordningar och utrustning. I mån av utrymme kan även annan än medlem erhålla plats mot erläggande av fastställd avgift. Båtägare är skyldig att infinna sig på hamnfogdens  kallelse för att delta i förekommande arbeten på klubbens områden. Varje medlem ansvarar för sin egen båt vid uppdragning och sjösättning. Båtar och inventarier uppläggs på ägarens risk. Båt skall vara försäkrad.

Gällande ordningsföreskrifter för hamn och uppläggningsområde skall följas.

§ 13 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14 Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

Dessa stadgar är beslutad i –acklamation- vid årsmötet den 2008-12-08.

Justerad av mötesordförande

Per Thim

Sociala medier